108 men kumite

Dne 1. julija 2017 je bil za klub SHI-DO pomemben dan, tako imenovan dan črnih pasov. Dan je bil namenjen posebnemu obredu, obredu 108-ih bojev, ki ga je opravil učitelj šole SHI-DO Andrej Doušak, 6. Dan.

Vsak izmed 108-ih bojev je trajal 1 minuto in 30 sekund, vsakih 10 bojev pa je bil s strani obrednika izveden tameshiwari. Po 50. in po 100. boju je bilo 5 minut premora.

IMG_8029Obred 108-ih zaporednih bojev je potekal po načelih kontaktnega karateja brez točkovanja. Obrednik je tekom bojev na osnovi kat (form) iskal princip vode in lune ter umetnost ritma in razdalje.

Končni cilj bojev in celotnega obreda je bil čimvečja učinkovitost s čim manj napadi kot preverjanje lastne zrelosti. Ni pomembno premagati nasprotnika, temveč potom harmonije onemogočiti lasten poraz in njegove napade.

IMG_8304“Borilne veščine so sestavljene iz treh glavnih pricipov:

  1. princip samoobrambe (ne napada),
  2. princip samozdravljenja s pomočjo njenih kompleksnih metod in
  3. duhovni princip, najvišji in najgloblji princip.

Prav sem spadajo tudi véliki obredi, kakor je recimo véliki obred 100-ih bojev v karateju. Ta izhaja iz šole Kyokushinkai, ki jo je osnoval véliki pokojni Učitelj Masutatsu Oyama. Ta obred predstavlja obred preobrazbe človeka, kateri potom 100-tih zaporednih bojev skuša globlje spoznati samega sebe.

Osebno sem izbral obred 108-ih bojev, ne 100-tih bojev, iz dveh vzrokov. Prvi vzrok je ta, ker ne spadam v Kyokushinkai sistem, si nisem drznil opraviti istega načina 100-tih bojev, kakor imajo oni, iz spoštovanja do te vélike šole, ker bi bilo to nemoralno do mojih japonskih kolegov. Drugi vzrok pa je posebno število 108, ki je zelo pomembno pri mnogih vzhodnih kulturah, kar se tiče borilnih veščin in kar se tiče filozofije življenja samega. Najvišja kata pri karateju, ki se imenuje Superimpe, pomeni 108 korakov na življenjski poti. Dolga forma Tai Chi Chuana, se imenuje forma 108. 108 je tudi akupresurnih točk pri borilnih veščinah in pravijo, da je v življenju človeka 108 napak, strahov in bolezni s katerimi se človek v različnih obdobjih svojega življenja sooča, da pride do razsvetljenja. Obred ni le gola preizkušnja telesa, uma in lastnih trenutnih sposobnosti. Obred je dobesedno daritev. Daritev samega sebe in cilja nečemu višjemu, človeku, stvari, čemurkoli. To je obred. Samo potom takega principa lahko izboljšujemo samega sebe in pridemo morda višje.”

IMG_8646Andrej Doušak, Mojster karateja 6. dan in učitelj kitajskih notranjih stilov
Šola borilno-zdravilnih veščin Shi-Do

 

ENGLISH

1st July 2017 was a very important day for our club SHI-DO, so-called »black belts day«. It was dedicated to a special ritual – the ritual of 108 man Kumite, which was done by the Teacher Andrej Doušak, 6th Dan.

Each fight lasted 1 minute and 30 seconds and after every 10 fights Andrej performed a tameshiwari. A 5 minute break followed after 50th and 100th fight.

IMG_8029The ritual of 108 consecutive fights proceeded in principles of contact karate without the grading system. During the fights Andrej was searching for principles of water, moon, the art of rhythm and distance based on kata.

The aim of fights and the entire ritual was maximum efficiency with as little attacks as possible to check his own maturity. It’s not about defeating the opponent, but prevent one’s own defeat and the opponent’s attacks with harmony.

IMG_8304Martial arts are based on 3 main principles:

  1. The principle of self-defense, not attack
  2. The principle of self-treatment along with its complex methods
  3. The spiritual principle – the highest and deepest principle

The Great rituals belong here, such as the Great ritual of 108 man kumite in karate or the Great ritual of 100 man kumite.

What is the ritual?

The ritual of 100 or 108 man kumite in karate originate in the Great ritual of Kyokushinkai school which was established by the Great deceased teacher Masutatsu Oyama. It represents the ritual of one’s transformation. Along the 100 consecutive kumite one is trying to know oneself on a deeper level.

I personally chose the ritual of 108 man kumite (not 100) for 2 reasons. First reason is that I’m not a member of Kyokushinkai system so I didn’t dare to do the 100 man kumite the same way as them out of respect for this Great school because it would be immoral to my japanese colleagues. Second reason is the special number 108 which is very important in many eastern cultures relating to martial arts and the philosophy of life. For example: the highest kata in karate is called Suparimpei which means 108 steps on a path of a person. A long form in Tai-chi Chuan is called the Form 108. There are 108 acupressure points in martial arts. They say there are 108 mistakes, fears and diseases that a man confronts with in different lives in order to experience enlightenment.

The ritual isn’t just bare test of the body, mind and one’s current capability. It is literally a gift – a gift of oneself, a gift of aim to something bigger, a person, something, anything.

That is the ritual. Only with these principles are we able to improve ourselves and possibly get farther up.

IMG_8646Andrej Doušak, Master of karate 6th Dan and teacher of chinese inner styles
School of martial-healing arts Shi-Do

 

Kratek video 108 men kumite (short video)

 

Dolgi video 108 men kumite (long video)