Ping Chi Shu – Orožja

Kratka forma petih prostorov – soban